Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat:

Instytut Colina Rose Sp. z o.o.,

ul. Koszykowa 8 lok 40, 00-564 Warszawa

e-mail: biuro@szybkiangielski.pl

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–   Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–   Data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.