Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Learn English and Success with Brian Tracy

 

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://briantracyenglish.pl oraz https://course.briantracyenglish.com, prowadzonego przez spółkę Instytut Colina Rose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP 522-28-66-501, REGON: 522-28-66-501, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy pod nr KRS 286813, o opłaconym kapitale zakładowym 53.250 złotych, zwanej dalej „Instytutem”

Korzystając z serwisu internetowego https://briantracyenglish.pl oraz https://course.briantracyenglish.com, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://briantracyenglish.pl/regulamin

Kontakt:

Instytut Colina Rose Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (00-564) przy ul. Koszykowej 8/40

nr telefonu: +48 692-411-335, (+48 22) 6255550

E-mail:  info@szybkiangielski.pl

 

§1 Jakie definicje używamy?

 1. Umowa – umowa sprzedaży kursu o realizację programu nauczania języka angielskiego „Learn English and Success with Brian Tracy“ w warstwie treściowej opartego na materiałach z dziedziny rozwoju osobistego dla Uczestnika kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą, zawierana przez Strony z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie https://briantracyenglish.pl/kontakt,
 2. Kurs–dostęp do programu nauczania języka angielskiego w systemie online „Learn English and Success with Brian Tracy“ w warstwie treściowej oparty na materiałach z dziedziny rozwoju osobistego dla Uczestnika kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą, którego specyfikacja znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego,
 3. Uczestnik kursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. Konsument -osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna dokonująca z Instytutem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Uczestnika kursu,
 5. Sklep – serwis internetowy działający pod adresem https://briantracyenglish.pl/, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Instytut w postaci sprzedaży Kursów językowych,
 6. Platforma e-learningowa – serwis internetowy działający pod adresem https://course.briantracyenglish.com , zawierający program nauczania języka angielskiego w systemie online „Learn English and Success with Brian Tracy“ w warstwie treściowej oparty na materiałach z dziedziny rozwoju osobistego dla Uczestnik kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą,
 7. Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Uczestnika kursu podany w trakcie rejestracji czy zawarcia Umowy, umożliwiająca Instytutowi przekazanie Uczestnikowi kursu Regulaminu i informacji na temat Umowy
 8. Strony – strony Umowy, tj. Instytut i Uczestnik kursu.

 

§2 Jakie są wymagania techniczne?

Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcji możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów. Wymagania techniczne sprzętu oraz oprogramowania w celu jak najlepszego korzystania z platformy e-learningowej, zostały opisane w załączniku Wymagania techniczne.

 

§3 Kto może być Uczestnikiem Kursu?

Kurs jest adresowany do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. posiada aktywne konto poczty elektronicznej,
 2. ma ukończone 18 lat, a w przypadku Uczestnika kursu poniżej 18 roku życia – przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego (w takim przypadku konieczny jest kontakt z Instytutem),
 3. zna język angielski na poziomie określanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako B1+

 

§4 Gwarancja satysfakcji

Zależy nam na zadowoleniu każdego Uczestnika kursu w zakresie korzystania z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie.

 1. W sytuacjach wykonywania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych powodujących przerwę lub utrudnienie w dostępie do platformy e-learningowej, dołożymy starań, aby czas niedostępności czy utrudnień w korzystaniu z platformy był jak najkrótszy.
 2. W każdym przypadku przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do platformy e-learningowej, trwających łącznie dłużej niż 5 godzin w miesiącu kalendarzowym, Instytut zobowiązuje się przedłużyć czas Kursu o czas, przez jaki te usługi były niedostępne, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.
 3. Warunkiem uzyskania przedłużenia Umowy w sytuacji opisanych w pkt 2 jest zgłoszenie przez Uczestnika kursu reklamacji najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wystąpiła awaria.
 4. Udzielona gwarancja satysfakcji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.
 5. Instytut ma prawo do dokonywania wszelkich zmian warunków oferowanych Kursów, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych czy wyprzedaży z tym zastrzeżeniem, że prawo to nie ma wpływu na Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§5 Jak zamówić Kurs?

 1. W celu złożenia zamówienia na Kurs, Uczestnik kursu powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
 2. a) wejść na stronę https://briantracyenglish.pl/,
 3. b) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin i wyrazić zgodę na przesłanie Regulaminu na trwałym nośniku,
 4. c) zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, klauzulą informacyjną „RODO”,
 5. d) dokonać wyboru Kursów spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu,
 6. e) poprawnie wypełnić właściwy formularz zamówienia poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 7. f) potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną „RODO“,
 8. g) ewentualnie wyrazić inne zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu.
 9. Uczestnik kursu po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1, naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach tego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Uczestnika kursu na rzecz Instytutu zapłaty ceny za Kurs, w celu zawarcia Umowy.

 

§6 Ceny i płatności

 1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupiony Kurs, należy wypełnić formularz na stronie w zakresie danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa i adres nabywcy, numer NIP). Wprowadzenie tych danych jest obowiązkowe.
 3. Cena Kursu zależy od wyboru wariantu płatności:
 • wariant: płatność jednorazowa – Uczestnik kursu płaci z góry cenę za cały kurs (tj. za 6 miesięcy) i tym samym otrzymuje rabat od ceny Kursu (warunkiem udzielenia rabatu jest uczestnictwo w Kursie przez cały okres obowiązywania Umowy); w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika kursu w trakcie trwania Kursu, cena za kurs zostanie rozliczona proporcjonalnie do czasu skutecznego upływu okresu wypowiedzenia, ale podstawą rozliczenia proporcjonalnego będzie cena za Kurs przed udzieleniem rabatu),przysługuje 30-dniowe prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 10 Regulaminu,
 • Wariant: płatności cykliczne – Uczestnik kursu płaci cenę za Kurs z góry i wyraża zgodę na automatyczne pobranie płatności przez Instytut, a w tym celu udostępnia Instytutowi dane karty kredytowej. I rata zostanie pobrana w pierwszym dniu obowiązywania Umowy, kolejne w odstępach 30 dniowych. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika kursu w trakcie trwania Kursu, cena za kurs zostanie rozliczona proporcjonalnie do czasu skutecznego upływu okresu wypowiedzenia, podstawą rozliczenia proporcjonalnego będzie cena za Kurs przed udzieleniem rabatu, przysługuje 30-dniowe prawo do odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu. Wariant ten dostępny jest tylko w przypadku płatności kartą kredytową.

4.Sposoby płatności za Kurs są opisane szczegółowe pod adresem https://briantracyenglish.pl/dostepne-formy-platnosci/.

 1. Dniem zapłaty ceny za Kurs jest dzień:
  a) wpływu środków na rachunek bankowy Instytutu;
  b) pozytywnego wyniku autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 

§7 Kiedy zawieramy umowę?

 1. Dokonanie płatności ceny za Kurs (całości lub I raty) jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika kursu oświadczenia o przyjęciu oferty Instytutu, a tym samym zawarcia Umowy na czas określony, tj. od dnia dokonania płatności na okres 6 (sześciu) miesięcy; przy czym miesiąc liczony jest jako 30 dni.
 2. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień dokonania płatności zgodnie z § 4ust. 5 Regulaminu.
 3. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do logowania na platformę e-learningową oraz login i hasło dostępu do platformy e-learningowej. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.

 

§8 Organizacja kursu

1.Uczestnik Kursu w okresie obowiązywania Umowy korzysta z platformy e-learningowej w dowolnym czasie i bez limitu czasowego, zgodnie z postępami realizacji programu nauczania. Możliwość korzystania z odcinków i zagadnień już przepracowanych w okresie obowiązywania umowy nie jest ograniczona.

2.Po upływie czasu obowiązywania Umowy, dostęp do platformy e-learningowej jest blokowany.

3.Uczestnik kursu wyraża zgodę na porozumiewanie się i przesyłanie dokumentów oraz informacji za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych do porozumiewania się na odległość i akceptuje kontakt w formie korespondencji e-mail oraz telefonicznie, czy wiadomości sms (w przypadku podania numeru telefonu).

 

§9 Jakie są zobowiązania Uczestnika kursu?

Uczestnik kursu:

 1. zobowiązuje się do realizacji nauki zgodnie z programem nauczania,
 2. zobowiązuje się nie udostępniać loginu, hasła dostępu czy materiałów szkoleniowych osobom trzecim,
 3. zobowiązuje się nie sprzedawać oraz nie dystrybuować, ani nie wykorzystywać, w tym także nie powielać w żadnej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych materiałów szkoleniowych, do których Uczestnika kursu ma dostęp na platformie e-learningowej w ramach niniejszej Umowy,
 4. zobowiązuje się wykorzystywać materiały szkoleniowe, do których ma dostęp w całości jedynie w celach niekomercyjnych (własny użytek prywatny dla celów realizacji niniejszej umowy),
 5. akceptuje, że wszystkie udostępniane materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej,
 6. nie nabywa żadnych autorskich praw majątkowych ani innych praw, w tym prawa własności materiałów, procedur, know-how, metodologii ani znaków towarowych, do których będzie miał dostęp w ramach niniejszej umowy,
 7. zobowiązuje się podejmować działania tylko zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa; nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania Sklepu czy platformy e-learningowej, bądź też szkodzą innym uczestnikom kursu.

 

§10 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Uczestnik kursu będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni, chyba że Konsument rozpoczął korzystanie z platformy e-learningowej poprzez pierwsze logowanie wtedy nie przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia, a tym samym Konsument jest zobowiązany do zapłaty za okres od początku obowiązywania umowy Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://briantracyenglish.pl/polityka-zwrotow/, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana:

data zawarcia Umowy, imię i nazwisko Uczestnika kursu, nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła, nr konta bankowego do zwrotu płatności.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Instytut zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z potrąceniem części ceny rozliczonej proporcjonalnie do okresu korzystania z platformy e-learningowej.
 3. Instytut dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 

§11 Wypowiedzenie umowy

 1. Uczestnik kursu ma prawo do rozwiązania Umowy za 30-dniowym oświadczeniem o wypowiedzeniu, liczonym od daty wpływu do Instytutu wypowiedzenia w formie pisemnej lub korespondencji e-mail.
 2. Instytut potwierdza otrzymanie wiadomości w formie korespondencji e-mail, z uwagi na zagwarantowanie Uczestnikowi kursu, że wiadomość dotarła do właściwego adresata. Potwierdzenie generuje się automatycznie. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Uczestnik kursu powinien skontaktować się z Instytutem.
 3. W terminie 30 dni liczonych od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia Umowy, wpłacone i niewykorzystane raty za Kurs (za okres od dnia następującego po upływie terminu wypowiedzenia Umowy do ostatniego dnia, za który została wpłacona cena za Kurs) podlegają zwrotowi na rachunek bankowy, z którego Uczestnik kursu dokonał płatności, chyba że Uczestnik kursu wskaże inny rachunek bankowy do zwrotu.
 4. Zwrot płatności następuje za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu wypowiedzenia do ostatniego dnia obowiązywania Umowy z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 3 Umowy.

 

§12 Reklamacje

 1. Uczestnikowi kursu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w związku z niewykonywaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem usług przez Instytut.
 2. Reklamacje należy składać albo pisemnie na adres Instytutu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@szybkiangielski.pl, info@briantracyenglish.com albo za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://briantracyenglish.pl/polityka-zwrotow/.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
 4. a) oznaczenie Uczestnika kursu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
 5. b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Instytut w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika kursu udzieli odpowiedzi na reklamację. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnik kursu w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Instytutu na złożoną reklamację, we wskazanym powyżej terminie, jest równoznaczne z uznaniem roszczenia.

 

§13 Jak polubownie rozwiązywać spory?

 1. W przypadku, nieuwzględnienia reklamacji, Konsument – Uczestnik kursu może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (formularze wniosków są dostępne pod adresem: www.uokik.pl.
 2. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
 3. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 4. Konsument – Uczestnik kursu, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumnetów.org.pl).

 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://briantracyenglish.pl/regulamin/ zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Uczestnika kursu na przedstawienie przez Instytut Uczestnikowi kursu informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z poźn. zm.) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019r.